Selasa, 13 Januari 2009

FAMILY TREE / KETURUNAN

O N G Y A P L I K X M E N D A N G
-----------------------------------------------------------
1. ONG TJIANG SOEI = 9 ANAK - 48 CUCU -

2. ONG TJIANG HOAT = 3 ANAK - 5 CUCU -

3. Ny. THE SIEN TIAN = 1 ANAK - .. CUCU -

4. Ny. TIO TJWAN SING = 1 ANAK - .. CUCU -

5. Ny. KWEE ING SOEN = 7 ANAK - 43 CUCU -

6. Ny. OEI YOE TIK = 1 ANAK - 10 CUCU -

O N G T J I A N S O E I X Y O K I E N N I O
-----------------------------------------------------------------------------
1. ONG AN TJOEI = 2 ANAK - 18 CUCU -
45 BUYUT - 2 CICIT -

2. PHOA BING SAN = 5 ANAK - 16 CUCU -

3. LIM DJIT SIN = 5 ANAK - 23 CUCU -

4. ONG AN SIANG = 2 ANAK - 5 CUCU -

5. ONG AN PANG = 10 ANAK - 34 CUCU -

6. ONG AN KOK = 6 ANAK - 24 CUCU -

7. YO KIM HOK = 8 ANAK - 17 CUCU -

8. ONG AN HOK = 4 ANAK - 11 CUCU -

9. TAN SIOK AN = 8 ANAK - 30 CUCU -

O N G T J I A N G S O E I X Y O K I E M N I O
-------------------------------------------------------------------------------
1. ONG AN TJIOE (TAN BIK NIO)
2. ONG TJIT NIO (PHOA BING SAN)
3. ONG HONG NIO (LIM DJIET SIN)
4. ONG AN SIANG (TAN TJOAN NIO)
5. ONG AN PANG (YO GIOK LIAN NIO)
6. ONG AN KOK (TAN PING NIO)
7. ONG KING NIO (YO KIM HOK)
8. ONG AN HOK (KWEE KAM NIO)
9. ONG TJOEN NIO (TAN SIOK AN)


O N G T J I A N G H O A T X ..........................
--------------------------------------------------------------------------------
1. ONG AN BING

2. ONG AN LIANG

3. OEN HWIE SING (ONG .........................)


T H E S I N T I A N X O N G ............ (KHO GEDE)
------------------------------------------------------------------------------------
1. ................... DJIOE = THE TJWAN HIEN
(Karanganyar)

T H E T J O A N T I A N X O N G ......... (KHO TENGAH)
------------------------------------------------------------------------------------
1. ........................................................... (toko Asem Salatiga)

K W E E I N G S O E N X O N G B A L O K N I O
------------------------------------------------------------------------------------
1. KWEE MELIE NIO (LIEM SWIE LIONG)
1. LIEM GIOK BIE
2. LIEM GIOK KIEM
3. LIEM GIEN NIO
4. LIEM GIOK SIEM
5. LIEM LIAN NIO
6. LIEM KIET NIO
7. LIEM GIOK LIEM
8. LIEM GIOK NIO
9. LIEM TING NIO
10. LIEM GIOK IEN

2. KWEE TJOAN PO X (....................................)
1. KWEE HONG GING
2. KWEE HONG DJIEN
3. KWEE VERSJE NIO
4. KWEE HONG GIE
5. KWEE HONG TIK

3. LIEM KIEM LIANG (TAN KIEM TONG)
1. TAN TJIEN NIO X LIM GIOK BIE
2. TAN KOEI NIO X DJOA KHOEN GEE
3. TAN TJOE NIO
4. TAN THIAM GOAN
5. TAN THIAM DJIEN
6. TAN THIAM GIE

4. KWEE POO LIEN (LIM KHIEM LIANG/TAN TIANG HOO)
1. TAN GO NIO
2. TAN SIE NIO
3. TAN TJOEN HOUW
4. TAN TJOEN SAN

5. KWEE TJOAN HO ( ... )
1. KWEE TJIEN YANG
2. KWEE HONG BIAUW
3. KWEE HONG DJIANG
4. KWEE TANG NIO
5. KWEE SEE NIO
6. KWEE LAM NIO
7. KWEE HONG SING


6. KWEE TJOAN NYAN ( ... )
1. KWEE HIE NIO
2. KWEE HONG LAN
3. KWEE LIEP NIO
4. KWEE HONG HWIE
5. KWEE HONG LIEN
6. KWEE LILY NIO

7. KWEE TJOAN KAN ( ... )
1. KWEE HONG DJOEN
2. KWEE SIK NIO
3. KWEE HONG WAN
4. KWEE HONG BIE (SIAUW HING NIO)
5. KWEE HONG LIAT


O N G O N N O X O E I Y O E T I K

OEI GIOK NIO X ONG TIANG KHEE

1. ONG ...

2. ONG GWAN SIOE

3. ONG PING YAUW

4. ONG BOEN NIO (THE KANG GWAN)
1. THE TJIEP SIANG
2. THE TJOE LIEP
3. THE TJOE AY
4. THE TJOE TIE
5. THE HIEN NIO

5. ONG BING SIET NIO (TAN PING YAUW)
1. TAN LEE HWA
2. TAN ING HWA
3. TAN LIAN HWA
4. TAN HWIE HWA
5. TAN BWEE HWA

6. ONG HIE NIO

7. ONG WAT NIO (KWIK TJIE TIK)
1. KWIK KIEM HWA
2. KWIK KING HWIE

8. ONG DJIE TIEN (KWA LIEN NIO)
1. ONG SIOE DJIN
2. ONG SWAN HWA NIO
3. ONG TJIE LAN
4. ONG SIOE GIE
5. ONG SWIE LING
6. ONG FONG YING

9. ONG DJIE IE (TAN KIEM NIO)
1. ONG GIEN HWA
2. ONG SIOE LEE
3. ONG SIOE SIEN

10. ONG DJIE TJOAN (PETRONELLA J. JOOSSE)
1. ONG HAY LING
2. ONG HAY HWA
3. ONG SIOE TIE
4. ONG HAY IEN
5. ONG HAY LAN
6. ONG SIOE LIANG

11. ONG SIEN NIO

O N G A N T J I O E X T A N B I K N I O

1. ONG YAN LING (LIEM SWAT NIO)
1. ONG TIONG LIEM (TAN CHRIS NIO)
2. ONG LIES NIO (NJOO HAN LIONG)
3. ONG NELLY NIO (LIEM TIONG GOEN)
4. ONG TIONG GWAN (PAUW LIEN KIONG)
5. ONG TIONG HIAN (ANNIE LIM)
6. ONG TIONG DJOEN (SIAUW DJIET NIO)
7. ONG ONNY NIO (LIE TIAT BIE)

2. ONG TIEN NIO (TAN THIAM TJEENG)
1. TAN ERNA KIOK HWA (GO TJING HWIE)
2. TAN KWIE HWA ERNIE (OEI HWAT TAT)
3. TAN HING BWAN (TAN GIOK HIANG)
4. TAN ERRIE GIOK HWA (GO TJING HIEN)
5. TAN ERLIEN BWEE HWA (OEI GHEE SIOE)
6. TAN ERMIEN KIEM HWA (YAP DJI ENG)
7. TAN ERMA LIAN HWA (HUNG SAO TIE)
8. TAN ERRA SWAN HWA (HUNG SAO LEE)
9. TAN HING LIAM (LIE MEI IE)


P H O A B I N G S A N X O N G T J I T N I O

1. Ny. TIO YAN GING X THIO KEE TIONG (AN)
PHOA WIE NIO TIO SOM NIO (TAN THUAM SING)
TIO ELLY NIO (OEI PNI AN)

2. PHOA DJING GEE X PHOA BIAUW LIEM (HOAN TANG NIO)
PHOA MIEN NIO (SIE THIAM LING)
PHOA ENNY NIO (LIM SIOK HIAN)
PHOA BIAUW HIEN ( )
PHOA BIAUW TJONG

3. PHOA PIEN NIO
Ny. OEN TJOEN GING X OEN POO LIAM

4. PHOA PING HIE X PHOA BIAUW DJAN (GIOK)
PHOA BIAUW HIANG (PAULINE)
PHOA LING NIO (GOEI ING TJWAN)
PHOA BIAUW HOO (AN)

5. Ny. TIO YAN SOE X TIO ERLIEN NIO (SO HOE KHONG)
PHOA LAN NIO TIO KEE TIE (TJOA TJHWE NIO)
TIO RENIE NIO (HAN GWAT BING)

ONG YAP LIK X POCO MENDANG

ONG TJIANG SWIE X YO KIEM NIO

ONG AN TJIOE X TAN PIK NIOONG YAN LING X LIEM SWAT NIO ONG TIEN NIO X TAN THIAN TJHENONG TIONG LIEM X TAN CHRIS NIO ERNA X TAN KIOK HWA X CO TJING HWIE
ONG LIES NIO X NJOO HAN LIONG ERNIE X TAN KWIE HWA X OEI HWA TAT
ONG NELLY NIO X LIEN TIONG GOEN TAN HING BWAN X TAN CIOK HIANG X DIEN
ONG TIONG GWAN X PAUW LIEM KIONG ERRIE X TAN GIOK HWA X GO TJIN HIEN
ONG TIONG HIAN X ANNIE LIEM ERLIEN X TAN BWEE HWA X OEI GEE SHIOE
ONG TIONG DJOEN X SIAUW DJIET NIO ERMIEN X TAN KIEN HWA X YAP DJIE ENG
ONG TIONG SWAN X THIO KING NIO ERNA X TAN LIAN HWA X HUNG SHAO TIE
ONG ONNY NIO X LIE TIAT BIE ERRA X TAN SWAN HWA X HUNG SHAO LEE
TAN HING LIAN X LIE MEI IE
M E N I N G G A L

ONG YAN LING = 15 - 12 - 1961 TAN THIAN TJEENG = 19 - 12 - 1975
LIEM SWAT NIO = 05 - 01 - 1956 ONG TIEN NIO = 04 - 07 - 1941
ONG TIONG GWAN = 21 - 04 - 1980 OEI CHEE SHIOE = 30 - 08 - 1967
ONG NELLY NIO = 26 - 10 - 1983 LUCIA HUNG = 06 - 03 - 1986
NJOO HAN LIONG = 27 - 12 - 1984 GO TJING HIEN = 07 - 10 - 1990
LIEM TIONG GOEN = 11 - 01 - 1987
LIE DJING HONG = 17 - 01 - 1986
ONG TIONG HIAN = 22 - 03 - 1988
ONG TIONG LIEM = 02 - 03 - 1991

L I E M D J I E T S I L E N X O N G H O N G N I O

1. Ny. GO GOAN TJIAUW (SOAN) X
1. GO SIONG KWIE (ANITAENTE AN NIO)
2. GO GIOK NIO
3. GO TIOK NIO (OEI HONG KIAN)
4. GO (JEANNE GO) + LIE KIEM SOEI
5. GO SIONG BIAUW (TAN TAM NIO)
6. GO HIAN TIE (LIE SEE HONG)
7. GO DJIOE KIM
8. GO SIONG PIK (SIM ANNA NIO)

2. PHOA PING HIE (LOAN)
1. PHOA BIAUW DJAN (THE KING GIOK)
2. PHOA BIAUW HIANG (PAULINE)
3. PHOA LING NIO (GOEI ING TJWAN)
4. PHOA BIAUW HOO (AN)3. TAN TIANG HAY (POAN)
1. TAN TJOEN HOEI (LIEN)
2. TAN NIEK NIO (TJAN HONG TJWAN)
3. TAN TJOE NIO (NA TJOEN HO)
4. TAN SING NIO (OEI LIANG TJOEN)
5. TAN TJOEN AN (TONG KIAUW)
6.

4. LIEM GAIJ HIEN X ...................................................................................
1. LIEM SIOE GIAP
2. LIEM GIOK NIO

5. LIEM TOEROET X GOEI KEH HOEI
1. GOEI EDDY
2. GOEI TJONG NIO
3. GOEI HARRY
4. GOEI KIONG
5. GOEI GIAM NIO

O N G A N S I A N G X T A N T J O A N N I O

1. ONG KIAT NIO (LIE DJING GWAN)
1. KITTY
2. ELS
3. PAULA
4. HANNEKE

2. ONG BIBIT NIO


ONG AN PANG

1. ONG JAN TJOAN + & 1. LENA ONG LIAN NIO
HOO LIANG NIO + 2. ONG TIONG HIEN
3. FRIEDA ONG IET NIO
4. MARTHA ONG GWAT NIO
5. META ONG
6. ONG TIONG HAN
7. ONG TIONG BING +

2. ONG KWAN NIO + & 1. LIES TJAN MAY LING
TJAN ING LIEM + 2. TJAN HAN I
3. HETTY TJAN MAY HWA
4. VONNY TJAN MAY YOUNG

3. ONG KWIE NIO + & 1. NANNY OEY HOAY NIO
OEY HAN LIONG + 2. OEY HOAY TJIANG +4. ONG TIOK NIO & 1. TJAN HIEN TJONG
TJAN I GOAN + 2. POPPY TJAN GIOK LIAN NIO

5. ONG JAN KOEN + & 1. ONG TIONG BIAN
TAN YAM NIO (NELLY) 2. ONG TIONG GIE
3. ONG TIONG TIE +

6. ONG THIAM ING & 1. ONG SIAN NIO
TAN NETTY 2. ONG HWIE NIO

7. ONG JAN GOAN & 1. ONG SWIE NIO
SIM WINNY 2. ONG TJOEI HWA NIO (WATIE)

8. EMMY ONG DJIEN NIO &- 1. THE SIONG HIEN
THE SE HON +

9. GONDA ONG KIONG NIO& 1. TAN HONG LAN
TAN TIK HWAY + 2. TAN HAUW KING
3. TAN HAUW SIANG
4. TAN HAUW LIANG


10. TREES ONG IEN NIO& 1. KOO HWIE LIANG +
KOO KIAN HOEN 2. KOO HWIE KHING
3. KOO YOE LAN
4. KOO HWIE SIONG
5. KOO FANG MEI

O N G A N K O K X T E E P I N G N I O

1. ONG DHIAM NIO (LIEM TING BOEN)
1. LIEM TIONG DJWAN (KWA HIEP NIO)
2. LIEM LIAN NIO
3. LIEM TJING NIO (TJAN ING HOEN)
4. LIEM GIOK NIO (MARTHA)
5. LIEM TIONG SWAN
6. LIEM SWAT NIO (KWIK TIAUW PIK)

2. LIEM BOAN TIK (ONG TJIOK NIO)
1. LIEM TJIAUW GWAN
2. LIEM TJIAUW LIEP
3. LIEM TJIAUW IK
4. LIEM KIAN ING

3. ONG LIEN X NIO (HAN TIAUW TONG)
1. HAN BING KONG

4. ONG YAN LIEM (meninggal muda)

5. ONG YAN HONG (ANNIE LIEM)
1. ONG TIONG KHING
2. ONG TIONG SAN
3. ONG TIONG HOUW
4. ONG GIOK WAN
5. ONG TJOE WAN6. ONG YAN HIEN (YO BWEE NIO)
1. ONG SIAUW LAN (W. KALHUN)
2. ONG SIAUW ING (NENO BAIS)
3. ONG SIAUW HWA (LIEM HAN LIONG)
4. ONG SIAUW LIAN (TEE LEAN TIK)
5. ONG SIAUW KIOK

7. ONG YAN TJONG (OEI SWAN LIE)
1. ONG TIONG DJIEN (THE HAN ENG)
2. ONG TIONG HO (LENNM)
3. ONG SWAN LIANG (RINA)

Y O K I M H O K X O N G K I N G N I O

1. YO DJIANG NIO (KHO KHIK LIANG)
1. KHO KIAN GWAN (KHO HING NI NIO)
2. KHO SWIE IEM
3. KHO SWIE GIOK

2. YO GIAM NIO (ANG POO HIEN)
1. ANG GIOK KHOEN (HO SIEN HIANG)
2. ANG GIOK KWIE (TAN AN NIO)
3. ANG GIOK HIANG (OSCAR OEI LIANG BOK)

3. YO LIAN HWA (TJOA TJIEN SOM)
1. TJOA GIOK HIEN
2. TJOA AY LING
3. TJOA LOUISE

4. YO BWAN TJONG

5. YO BWAN HIE (TILLY)
1. YO TIK SOM

6. YO BWAN HO

7. YO BWAN LIEP (TAN HWIE DJIEN)
1. YO TIK HWIE
2. YO TIK LIEN
3. YO TIK SWAN
4. YO TIK GWAN

8. YO BWAN TJING (YAP SIEN NIO)
1. YO KIOK ING
2. YO TIK AY
3. YO TIK HWAY
O N G A N H O K X K W A K A M N I O

1. ONG YAN KHE

2. ONG YAN HO (ONG SIEN NIO)
1. ONG IEN NIO
2. ONG TIONG BING (SHERRY)
3. ONG TIANG NIO (SANGGIH)
4. ONG TJOEI NIO (TAN TJOAN GRETA LENG)
5. ONG TIONG HAM (ONGKKIEM LIOE)

3. ONG YAN GIE

4. ONG YAN IK (GO TJIAUW NIO)
1. ONG TIONG BOK
2. ONG GIEN SWAN
3. ONG HONG SWAN
4. ONG TIONG GWAN
5. ONG TIONG LIEP
6. ONG TIONG DJING

ONG KING NIO X YO KIEM HOK
* 08 - 12 - 1888 * 17 - 10 - 1885
(+) 16 - 08 - 1957 (+) 07 - 12 - 1949


A. YO DJIANG NIO X KHO KHIK LIANG A.1.Dr.KHO KIAN GWAN X KHO HING NIO
* 16 - 10 - 1906 * 23 - 02 - 1903 =GUNAWAN KOSASIH =HANNA KOSASIH
(+) 02 - 02 - 1981 (+) 15 - 05 - 1991 * 31 - 03 - 1927 * 06 - 12 - 1929
A.2.Dra.KHO SWIE IEM
= IRENE E. KOSASIH
* 14 - 08 - 1932
A.3.Dr. KHO SWIE GIOK
= ELIZABETH G. KOSASIH
* 28 - 08 - 1934


B. YO GIAM NIO(+) X ANG PO HIEN(+) B.1.Prof.DR.ANG GIOK GOEN(+) X Dra.HO SIN HIANG
=GOENAWAN ADIWARDHANA(+) =ANNEKE
B.2.Ir.ANG GIOK KWIE X Ir. TAN AN NIO(+)
=SAMUEL W. WARDHANA =EVELINE
Di C A N A D A
B.3.Dr.ANG GIOK HIANG X Drs. OEY HIANG BOK
=LISA WARDHANA =OSCAR WIRAWAN


C. YO LIAN HWA X Ir. TJOA TJIN SOM C.1.Ir.TJOA GIOK HOEN X Ir.KWIK KIEM HWA
C A L I F O R N I A =LAWRENCE TJOA =MADY KWIK
C A L I F O R N I A
C.2.TJOA AY LING X AREND VAHL
=IRENE WINIFRED
N E D E R L A N D
C.3.TJOA BWEE HIANG X GORDON NEAL NORRIS
=LOUISE MARGARET
C A L I F O R N I A


D. YO BWAN TJONG (+)


E. DR. YO BWAN HIE X OEY THE LIE E.1.Dr.YO TIK IEN X Dr.MARIA ADRIANA BOOT
* 16-06-1914 * 03-12-1910 * 09-04-1945 * 30-08-1945
(+) 15-06-1989 N E D E R L A N D


F. YO BWAN HO (+)G. YO BWAN LIEP(+) X TAN WIE DJIEN G.1.YO TIK HWIE X TEREZA WATANABE
*31-10-1919 *21-10-1945 *20-08-1948
G.2.YO TIK LIEN X IONICE DAMIANO
*08-02-1947 *23-01-1949
B R A S I L G.3.YO TIK SWAN X MARGARIDA AP DA SILVA *29-09-1953 *25-01-1956
G.4.YO TIK GWAN X BIA FU PI CHEN
*31-03-1956 *02-02-1960


H. YO BWAN TJING X YAP SIEN NIO H.1.YO KIOK ING X ANG TJIEN HAUW
* 27-11-1924 * 24-02-1928 =REBECCA =IMAN RAHARDJO
+ 13-01-1984 + 04-06-1976 * 27-07-1946 * 01-06-1942
S O L O H.2.YO TIK AY X TAN KAM NIO
=ANDHY PRATIKNYO =KAMTINI TANOTO
* 09-07-1947 * 01-01-1947
H.3.YO TIK HWAY X ANG SIOK WAN
=YONATHAN =ELIZABETH
CHRISTIANTO LAKSMINI
* 06-10-1953 * 05-08-1953

Hi, everybodys

Hi, everybodys, saya adalah LILIANA ARIF GONDOUTOMO (GO AY LIAN ) saya mencoba untuk membuat hubungan dengan keluarga, melalui blogs ini, baik dari ayah maupun ibu saya, OK saya akan introduce ttg saya dulu.
- curriculum vitae

-ayah Thomas Gondoutomo (Go Siong Kwie) ibu The An Nio ( Anita Tedja)
1.-Bob S Gondohusodo (Go Swie Hong)
2.-Kusumo Wibowo (Go Swie Khing)
3.-Liliana A. Gondoutomo ( Go Ay Lian)

LILIANA A Gondoutomo >< Petrus R. ARIF (Tjiam Tjoen Tiong)
Dua orang anak laki2:
1.-ERWIN S.Arif
2.-MAYNARD P.Arif >< MIRA Royta

Dua orang cucu perempuan :
1.- DANIELA K. Arif
2.- EMILY K. Arif

Sampai saat ini Januari 2009 saya dan ARIF masih aktif bekerja, profesi saya adalah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan suami saya adalah Corporate Secretary disuatu public company